(Chinhphu.vn) – Tháng 2/2005, bà Lê Trần Đan Quỳnh trúng tuyển viên chức (ngạch chuyên viên), làm việc tại Trung tâm Y tế huyện. Năm 2013, bà Quỳnh được chuyển đến doanh nghiệp nhà nước của tỉnh. Tháng 8/2019, bà Quỳnh chuyển về Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện. Bà Quỳnh đã tham gia BHXH bắt buộc liên tục từ tháng 2/2005 đến nay.

Bà Quỳnh hỏi, trường hợp của bà có được xem là đã có thời gian làm viên chức từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức, để được xét tuyển công chức không qua thi tuyển không?

Về vấn đề này, Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì trường hợp là viên chức trong đơn vị sự nghiệp có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng BHXH bắt buộc, đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức.

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 29/11/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định, trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập là thời gian làm viên chức từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự).

Theo đó, nếu bà Lê Trần Đan Quỳnh đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng mà cơ quan quản lý công chức có nhu cầu tuyển dụng thì thời gian là viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự) được tính để xem xét khi tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển.

Chinhphu.vn

Từ khóa: viên chức , công chức , xét tuyển