(Chinhphu.vn) - Ông Trần Hồng (Quảng Ninh) giảng dạy tại trường Cao đẳng, đang giữ ngạch giáo viên trung học 15.113. Ông Hồng hỏi, để chuyển sang ngạch giảng viên thì yêu cầu về trình độ ngoại ngữ như thế nào?

Ông Hồng đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Trung Quốc, có chứng chỉ HSK5, tham chiếu theo khung châu Âu là C1, vậy ông có phải thi chứng chỉ tiếng Anh không? Có quy định nào về các loại ngoại ngữ được áp dụng trong chuẩn giảng viên không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, "Khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thực hiện thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp".

Quy trình xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Trường hợp của ông Hồng nêu trên là xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông sang chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng, cần phải đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giảng viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Về thủ tục, ông Hồng cần làm đơn đề nghị nhà trường thực hiện các bước sau để bảo đảm quyền lợi và bảo đảm thực hiện đúng vị trí việc làm mới (giảng viên):

- Thay đổi chức danh nghề nghiệp từ giáo viên trung học phổ thông chuyển sang chức danh nghề nghiệp giảng viên.

- Chuyển xếp mã số ngạch giảng viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 6/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Trên cơ sở đó, cơ quan đơn vị có thẩm quyền sẽ thực hiện quy trình xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của giảng viên theo chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 4, 5 và Điểm c, Khoản 2, Điều 6 của Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV (đối với tất cả các loại ngoại ngữ).

Chinhphu.vn

Từ khóa: giảng viên , cao đẳng , chức danh nghề nghiệp , ngoại ngữ