(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Ngọc Cẩm (Đắk Nông) sinh năm 1959, hiện là Phó Chủ tịch HĐND xã, đóng BHXH từ năm 1992 đến nay. Vừa qua, ông Cẩm không được cơ cấu vào cấp uỷ do không đáp ứng về trình độ đào tạo nên đến năm 2016, hết nhiệm kỳ đang đảm nhiệm, ông Cẩm sẽ nghỉ việc.

Ông Cẩm hỏi, trường hợp ông có được hưởng chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế hoặc Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì những người thuộc đối tượng hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này là cán bộ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã.

Tại Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng, trong đó có cán bộ, công chức cấp xã. Tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp tinh giản biên chế, trong đó có trường hợp là cán bộ, công chức chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hoá về chuyên môn, trong đó có cán bộ, công chức cấp xã.

Tuy nhiên, việc xác định ai thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP là thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể được hưởng một trong bốn chính sách tinh giản biên chế như: chính sách về hưu trước tuổi, chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước, chính sách thôi việc ngay, chính sách thôi việc sau khi đi học.

Những thông tin ông Đặng Ngọc Cẩm đưa ra chưa đủ xác định ông có thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP hay đối tượng hưởng chính sách quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP. Bộ Nội vụ cung cấp những quy định tại 2 Nghị định này để ông đối chiếu xem mình có thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tinh giản biên chế , tái cử , bổ nhiệm , trình độ đào tạo , công chức , đối tượng , thôi việc , chế độ , công chức