(Chinhphu.vn)Ông Ngô Đình Thứ (tỉnh Kiên Giang) sinh ngày 1/8/1963, tham gia quân ngũ từ tháng 3/1983 đến năm 1986, đã từng công tác tại Vùng 3 Hải Quân (Đà Nẵng), Trường Lái xe, thợ kỹ thuật Hải quân (tỉnh Quảng Ninh). Từ tháng 1/1984 đến tháng 11/1986 là chiến sĩ thuộc tiểu đoàn bộ D561 Vùng 5 Hải quân.

Ông Thứ hỏi ông có được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc không?

Về vấn đề này, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị  trả lời như sau: 

Theo bản Danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 ban hành kèm theo Quyết định số 2084/QĐ-BTTM ngày 9/11/2012 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thì tiểu đoàn bộ D561 Vùng 5 Hải quân có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại biên giới Tây Nam từ tháng 10/1975 đến tháng 12/1978.

Đối chiếu với quá trình công tác, ông Ngô Đình Thứ có thời gian công tác trong Quân đội tại D561 vùng 5 Hải quân từ tháng 1/1984 đến tháng 11/1986. Do đó, ông Thứ không thuộc đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

 Chinhphu.vn