(Chinhphu.vn) - Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quốc tế Thăng Long tham gia gói chào hàng cạnh tranh mua sắm trang thiết bị cho trường học, tuy nhiên, phần đơn chào hàng bị ghi thiếu chữ "Thương mại" trong tên Công ty nhưng thành phần hồ sơ còn lại vẫn thể hiện đúng.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, trường hợp này đơn chào hàng của Công ty có bị xem là không hợp lệ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Mục I Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015, hồ sơ đề xuất hợp lệ phải có đơn chào hàng được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Đối với nhà thầu liên danh, đơn chào hàng phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn chào hàng theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với trường hợp của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quốc tế Thăng Long, việc đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất thực hiện theo hồ sơ yêu cầu và trên cơ sở hướng dẫn nêu trên.

Theo thông tin mà Công ty cung cấp, đơn chào hàng được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu nhưng tên của nhà thầu ghi trong đơn thiếu chữ "Thương mại" so với tên nhà thầu trên con dấu, đồng thời tên nhà thầu ghi tại tất các cả các tài liệu khác thuộc hồ sơ đề xuất là "Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quốc tế Thăng Long" và phù hợp với con dấu của nhà thầu.

Trong trường hợp này, tên nhà thầu được xác định theo tên con dấu, việc ghi tên nhà thầu thiếu chữ "Thương mại" có thể coi là sai sót không nghiêm trọng và hồ sơ đề xuất vẫn tiếp tục được xem xét, đánh giá. Khi đó, bên mời thầu cần làm rõ, yêu cầu nhà thầu có văn bản xác nhận lại thông tin đầy đủ tên doanh nghiệp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nhà thầu , hồ sơ , doanh nghiệp