(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Thu Hương đang công tác tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, trực thuộc UBND TP. Hà Nội. Năm 2016, Trường nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ và tái đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng đường vành đai III.

Bà Hương hỏi, nguồn kinh phí này thuộc nguồn vốn ngân sách hay nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

4. Bổ sung Điều 18c như sau:

Điều 18c. Xử lý về tài sản do Nhà nước giao quản lý khi thu hồi đất và trường hợp tổ chức thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất

1. Khi Nhà nước thu hồi đất, tổ chức bị thiệt hại về tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng và phải di dời đến cơ sở mới thì tổ chức đó được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư tại cơ sở mới theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước và tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được hỗ trợ bằng tiền nếu phải di dời đến cơ sở mới do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định; mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh quyết toán số tiền hỗ trợ quy định tại Điều này”.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 2/8/2017 của Bộ Tài chính thì việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường đối với tài sản do Nhà nước giao quản lý, sử dụng và số tiền hỗ trợ đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất và phải di dời đến cơ sở mới được thực hiện như sau:

- Số tiền bồi thường tài sản quy định tại Khoản 1, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và số tiền hỗ trợ quy định tại Khoản 2, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được nộp ngân sách Nhà nước (ngân sách trung ương đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc trung ương quản lý; ngân sách địa phương đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc địa phương quản lý), số tiền đã nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm này được ưu tiên bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để chi thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt hoặc chủ trương đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận; trong đó nguồn vốn thực hiện dự án được sử dụng từ số tiền bồi thường tài sản quy định tại Khoản 1, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và số tiền hỗ trợ quy định tại Khoản 2, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP như sau:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phép mở tài khoản tiền gửi có mục đích tại Kho bạc Nhà nước do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị làm chủ tài khoản để tiếp nhận số tiền bồi thường tài sản quy định tại Khoản 1, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và số tiền hỗ trợ quy định tại Khoản 2, Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Số tiền đã tiếp nhận vào tài khoản tiền gửi có mục đích tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại điểm này được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Kho bạc Nhà nước các cấp (nơi cơ quan, tổ chức, đơn vị mở tài khoản tiền gửi có mục đích để giao dịch) thực hiện kiểm soát, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước khi đã có trong dự toán ngân sách được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước; cơ quan tài chính các cấp thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Sau khi thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, trường hợp không sử dụng hết số tiền đã tiếp nhận vào tài khoản tiền gửi có mục đích để thực hiện dự án đầu tư, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm nộp số tiền còn lại vào ngân sách Nhà nước (ngân sách trung ương đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc trung ương quản lý; ngân sách địa phương đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc địa phương quản lý).

Trên đây, Bộ Tài chính hướng dẫn bà về chính sách quản lý, sử dụng số tiền bồi thường đối với tài sản do Nhà nước giao quản lý, sử dụng và số tiền hỗ trợ đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất; đối với trường hợp cụ thể, bà Thu Hương căn cứ vào quy định của pháp luật để thực hiện đúng quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thu hồi đất , bồi thường , hỗ trợ