(Chinhph.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư có thể sử dụng Ban Quản lý dự án hoặc chỉ định bộ phận chịu trách nhiệm thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý.
Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Quốc Liêm, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) xây dựng huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vướng mắc liên quan đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng công trình, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu và xử lý tình huống trong đấu thầu. Cụ thể như sau:

Tại điểm d, khoản 5, Điều 15 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ quy định: “Chủ đầu tư sử dụng Ban quản lý dự án hoặc chỉ định bộ phận chịu trách nhiệm thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ giám sát, đánh giá đối với các dự án do phạm vi mình quản lý”.

Ông Liêm muốn được biết, Ban QLDA thuộc chủ đầu tư thay mặt chủ đầu tư tự thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đối với các dự án do Ban QLDA quản lý, điều hành mà không có quyết định hoặc văn bản ủy quyền từ chủ đầu tư (chỉ thống nhất theo chỉ đạo, điều hành) và hưởng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư (20% chi phí quản lý dự án) thì có đúng quy định không?

Theo điểm a, khoản 5 Điều 5 Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 2/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định “chi phí giám sát, đánh giá đầu tư được quản lý, sử dụng như chi phí quản lý dự án”. Ban QLDA xây dựng huyện Phú Tân là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư các công trình do chủ đầu tư giao quản lý, điều hành dự án, giám sát, đánh giá đầu tư. Khi lập dự toán QLDA, Ban QLDA tính cả chi phí giám sát đánh giá đầu tư của các dự án được giao để trình chủ đầu tư phê duyệt chung với dự toán Ban, và thực hiện thu chi như chi phí Ban QLDA thì có đúng quy định không?

Ngoài ra, theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu, quy trình chỉ định thầu thông thường và rút gọn. Tuy nhiên, qua nghiên cứu Nghị định này và Luật Đấu thầu 2013 đơn vị ông Liêm chưa nắm rõ điều kiện và hạn mức của các gói thầu như thế nào thì được thực chỉ định thầu thông thường hoặc thầu rút gọn?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Về giám sát, đánh giá đầu tư

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; cũng theo đó, Chủ đầu tư có thể sử dụng Ban QLDA hoặc chỉ định bộ phận chịu trách nhiệm thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý.

Để bảo đảm tính pháp lý, việc phân giao nhiệm vụ giữa Chủ đầu tư và Ban QLDA cần được xác định trong chức năng, nhiệm vụ khi thành lập Ban QLDA hoặc được thể hiện bằng các quyết định, văn bản cụ thể.

Khi thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư, Ban QLDA được hưởng các chi phí phù hợp với nội dung, nhiệm vụ được giao theo quy định của Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 2/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để thực hiện nhiệm vụ, Ban QLDA xây dựng kế hoạch, dự toán chi phí phù hợp với quy định trình Chủ đầu tư phê duyệt làm căn cứ để thực hiện. Tuy nhiên, Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 có quy định mới về thẩm quyền phê duyệt dự toán công trình.

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu chỉ được thực hiện khi gói thầu thuộc các trường hợp chỉ định thầu và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 22 của Luật Đấu thầu và Điều 54 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Tùy theo tính chất, quy mô của gói thầu mà áp dụng quy trình chỉ định thầu theo Điều 55 hoặc Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo đó, quy trình chỉ định thầu rút gọn được áp dụng đối với gói thầu quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước và với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Tất cả những trường hợp còn lại áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Việc xử lý tình huống trong đấu thầu

Khoản 11, Điều 117 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn khả năng để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó.

Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu.

Phần công việc còn lại chưa thực hiện cần hình thành gói thầu mới, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu hay các hình thức lựa chọn nhà thầu khác để thực hiện đều phải được người có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu của phần công việc còn lại được xác định theo nguyên tắc trên.

Trong quá trình thực hiện quản lý đầu tư, có vấn đề chưa rõ, đề nghị Ban QLDA làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn