(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Nguyễn Văn Quang (Hà Giang) xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử, đã được phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại đơn vị chưa được bố trí đủ nguồn vốn.

Ông Quang hỏi, đơn vị ông có thể lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay không (theo hình thức chào hàng cạnh tranh)?

Nếu được phê duyệt thì nguồn vốn bố trí theo tiến độ công việc có được hay không (các năm sau bố trí vốn tiếp để thanh toán theo tiến độ công việc)?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 34 Luật Đấu thầu quy định căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án như sau:

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư;

- Nguồn vốn cho dự án;

- Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi;

- Các văn bản pháp lý liên quan.

Đối với vấn đề của ông Quang, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu , dự án , gói thầu , chào hàng cạnh tranh