(Chinhphu.vn) – Trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đơn vị ông Trịnh Ngọc Tú (Hà Nội) là nhà đầu tư trúng thầu dự án BOO. Trong hợp đồng ký kết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có ghi rõ vốn Nhà nước tham gia dự án là 47% còn lại 53% là vốn của nhà đầu tư.

Do đó, theo Điều 1 Luật Đấu thầu dự án trên 30% vốn nhà nước phải áp dụng Luật Đấu thầu. Nhà đầu tư căn cứ Luật Đấu thầu trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên cấp thẩm quyền để triển khai các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn tham mưu UBND không thẩm định với lý do chỉ duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phần vốn Nhà nước tham gia dự án còn phần vốn nhà đầu tư không phải trách nhiệm của UBND.

Ông Tú đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để có thể triển khai dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu quy định, trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với trường hợp của đơn vị ông Tú, nếu dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư để thực hiện theo hình thức đối tác công tư thì việc lựa chọn nhà thầu (trong đó có việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu) để thực hiện dự án được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đối tác công tư , nhà thầu , nhà đầu tư , dự án