(Chinhphu.vn) - Ông Chẩu Minh Vỹ (Tuyên Quang) hỏi: Dự án, công trình do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư thì kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát, thiết kế; kế hoạch đấu thầu xây lắp, giám sát do cấp nào thẩm định và phê duyệt? Hạn mức chỉ định thầu với gói thầu thông thường cho hạng mục xây lắp, tư vấn là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đối với dự án, công trình do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ do UBND tỉnh phê duyệt theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 100 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc thẩm định sẽ do Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh thẩm định theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 37 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu

Theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm các gói thầu có giá trị như sau:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công.

- Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công.

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Các gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu nói trên được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn