(Chinhphu.vn) - Diện tích xây dựng các hợp phần của dự án là chuồng trại chăn nuôi với cấp công trình là cấp IV không vượt quá 5 ha thì không cần lập quy hoạch chi tiết, nhưng dự án đầu tư xây dựng (gồm hồ sơ thiết kế cơ sở có bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500) phải được lập và phê duyệt theo quy định.

Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải đã được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 21/11/2017, địa điểm đầu tư tại thôn 1, Cồn Dầu, xã Ea Pô, huyện Cư Jut.

Quy mô Dự án: Diện tích đất xây dựng các hạng mục: 29.222 m2; diện tích sân đường nội bộ: 5.766 m2; diện tích đất cây xanh cách ly, thảm cỏ: 74.650 m2.

Theo Công văn số 491/SXD-QHKT ngày 30/3/2018, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông yêu cầu Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 mới được cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 42/BXD-QLQH ngày 10/10/2017 về việc hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc về công tác quy hoạch trong quá trình thực hiện Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 thì, “Trường hợp diện tích đất để xây dựng các hợp phần như: Nhà xưởng, chuồng trại, văn phòng, nhà nghỉ công nhân... không vượt quá 5 ha thì không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng mà phải lập dự án đầu tư xây dựng”.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời cụ thể với dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty đang triển khai tại tỉnh Đắk Nông.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải dự kiến xây dựng tại thôn 1, Cồn Dầu, xã Ea Pô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông được xác định là công trình nông nghiệp cấp IV ở khu vực xa dân cư, chưa có quy hoạch phát triển đô thị.

Căn cứ Khoản 1, Điều 51 Luật Xây dựng năm 2014, dự án đầu tư xây dựng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành tại nơi có dự án đầu tư xây dựng. Mục tiêu và yêu cầu của quy hoạch xây dựng phải bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, có ý kiến đồng thuận của cộng đồng và cơ quan, tổ chức liên quan.

Các trường hợp không bắt buộc phải lập quy hoạch chi tỉết được quy định tại Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Khoản 5, Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Đối với khu vực sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi không có công trình xây dựng, nằm ngoài đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu chức năng đặc thù thì không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Tuy nhiên, đối với khu vực xây dựng công trình tập trung như: Nhà xưởng, nhà kho, chuồng trại, văn phòng, nhà nghỉ công nhân... có quy mô lớn (trên 5ha) thì cần lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng làm cơ sở quản lý.

Trường hợp diện tích xây dựng các hợp phần của Dự án nêu trên là chuồng trại chăn nuôi với cấp công trình là cấp IV (2,9222 ha) không vượt quá 5 ha thì không cần lập quy hoạch chi tiết, nhưng dự án đầu tư xây dựng (bao gồm hồ sơ thiết kế cơ sở có bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500) phải được lập và phê duyệt theo quy định tại Điều 53, Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành có liên quan và quy định pháp luật hiện hành.

Căn cứ Điểm k, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, Dự án Trang trại của Công ty dự kiến đầu tư xây dựng tại khu vực nông thôn, chưa có quy hoạch phát triển đô thị thì được miễn giấy phép xây dựng.

Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm bổ sung làm rõ các quy định liên quan đến công tác lập quy hoạch xây dựng để bảo đảm yêu cầu kiểm soát về quy hoạch, kiến trúc và đơn giản hóa thủ tục trong lập dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quy hoạch , dự án , thiết kế , công trình