(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Văn Ninh (Hà Nội) làm việc tại công ty cổ phần, Nhà nước chiếm trên 51% vốn điều lệ. Công ty ông chuẩn bị lập dự án thuê tư vấn xây dựng Chiến lược Tự động hóa đến năm 2025 tầm nhìn đến 2030, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Ông Ninh hỏi, việc lập dự án này theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP hay Nghị định 102/2009/NĐ-CP? Trong trường hợp công ty tự lập dự án thuê tư vấn thì điều kiện những cá nhân tham gia chuẩn bị và thực hiện dự án này là gì? Nếu công ty ông thuê đơn vị tư vấn lập dự án thì có điều kiện gì về chứng chỉ với đơn vị tư vấn lập, thẩm định dự án này không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 1 Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì việc lập dự án và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng theo quy định của Luật Xây dựng 2014 thì việc lập dự án và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia dự án được quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự án , tư vấn , năng lực của tổ chức