(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Cao Khánh An (Tuyên Quang) là cơ quan quản lý nhà nước, được ủy quyền làm chủ đầu tư thực hiện một dự án sử dụng 100% vốn xã hội hóa (do tổ chức và các cá nhân ủng hộ).

Ông An hỏi, đối với dự án sử dụng nguồn vốn như vậy thì khi cơ quan ông tổ chức lựa chọn nhà thầu thì có phải đăng tải thông tin và áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a, Khoản 1, Điều 1 và Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Đối với vấn đề của ông An, dự án đầu tư phát triển của cơ quan nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không cần căn cứ nguồn vốn của dự án.

Theo đó, nếu tổng mức đầu tư dự án không bao gồm vốn nhà nước quy định tại Khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Chinhphu.vn