(Chinhphu.vn) - Trường hợp bên mời thầu nghi ngờ nhà thầu tham dự thầu có hành vi cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu cần tiến hành xác minh tính chính xác của các tài liệu mà nhà thầu đó cung cấp.

Bà Đinh Thị Ánh Tuyết (TP. Hà Nội) đã tham khảo Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì chỉ thấy quy định hành vi bị cấm trong đấu thầu, trong đó có hành vi gian lận của nhà thầu, nhưng không thấy có quy định bên mời thầu được phép xác minh thông tin trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu khi nghi ngờ nhà thầu có gian lận (cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu) dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bà Tuyết đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, bên mời thầu có được phép xác minh thông tin các tài liệu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu như hóa đơn bán hàng, giấy phép bán hàng của nhà sản xuất, thông tin của hàng hóa chào thầu... mà bên mời thầu nghi ngờ nhà thầu có gian lận không? Nếu được phép thì  xác minh bằng hình thức nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, sau khi mở thầu nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Vì vậy, trường hợp bên mời thầu nghi ngờ nhà thầu tham dự thầu có hành vi cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu cần tiến hành xác minh tính chính xác của các tài liệu mà nhà thầu đó cung cấp.

Nếu kết quả xác minh cho thấy nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị đánh giá là vi phạm hành vi gian lận quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu và nhà thầu bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ  3 đến 5 năm theo quy định tại khoản 1, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , hồ sơ