(Chinhphu.vn) – Công ty cổ phần Nhựa Kiên An chuẩn bị tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, một số cổ đông công ty không đăng ký mua cổ phần và muốn chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Công ty cổ phần Nhựa Kiên An đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trình tự, thủ tục của việc tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông công ty có được chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác không phải là cổ đông công ty không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Đối với công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng khi thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 124 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Theo đó, cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 124 Luật này.

Đối với công ty cổ phần đại chúng khi thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (trên 100 cổ đông) phải tuân thủ pháp luật về chứng khoán đối với việc chào bán chứng khoán ra công chúng. Theo đó, công ty phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán và Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Việc chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 13 Luật Chứng khoán. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015.

Hiện tại, Công ty cổ phần Nhựa Kiên An chưa đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Do vậy, Ủy ban chứng khoán Nhà nước lưu ý, trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đề nghị Công ty đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu theo hướng dẫn trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: cổ đông , cổ phiếu , vốn điều lệ