(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Thanh Trung (tỉnh Quảng Nam) đề nghị được giải đáp một số vướng mắc trong quy định về hình thức quản lý dự án tại Luật Xây dựng và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Ông Trung đã tham khảo Khoản 3, Điều 62 Luật Xây dựng 2014 thấy có quy định, hình thức quản lý dự án đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách là “thuê tư vấn quản lý dự án”; nhưng tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP lại quy định, "Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực…".

Theo ông Trung, quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP không thống nhất với Luật Xây dựng. Ông hỏi, thực tiễn nên áp dụng như thế nào cho đúng?

Ông Trung cũng nhận thấy, Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định: "Trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định".

Tuy nhiên, về điều kiện để ký kết hợp đồng xây dựng, tại Điểm c, Khoản 2, Điều 138 của Luật Xây dựng đã quy định: "c) Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng".

Như vậy, việc ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện quản lý dự án phải lựa chọn nhà thầu và thực hiện theo Luật Đấu thầu. Ông Trung đề nghị giải đáp, việc quy định ký hợp đồng với Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực có vi phạm Luật Đấu thầu không? Có bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu không và phải thực hiện như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn Nhà nước ngoài ngân sách thì hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực.

Khi chủ đầu tư không đủ điều kiện để tổ chức quản lý dự án theo quy định của pháp luật thì thực hiện hình thức ủy thác quản lý dự án.

Trình tự thực hiện hình thức ủy thác quản lý dự án theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , hợp đồng xây dựng , công trình , vốn Nhà nước