(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Đình Quang hỏi: Đường giao thông nông thôn mới cấp C có bắt buộc phải có hành lang lộ giới không?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013 của Chính phủ quy định giới hạn hành lang an toàn đường bộ như sau:

“1. Đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên là:

a) 17 mét đối với đường cấp I, cấp II;

b) 13 mét đối với đường cấp III;

c) 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V;

d) 04 mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp V”.

Theo TCVN 10380:2014 đường giao thông nông thôn cấp C có cấp thấp hơn cấp V; hành lang an toàn đường bộ của đường giao thông nông thôn cấp C được áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: giao thông nông thôn , hành lang , an toàn đường bộ