(Chinhphu.vn) – Theo quy trình thực hiện đối với gói thầu có giá trị nhỏ (dưới 50 triệu đồng) trong Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ thì không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Cơ quan bà Thùy Dương (Bà Rịa-Vũng Tàu) được giao dự toán phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính là 510 triệu đồng, từ nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động công tác thanh, kiểm tra, xử phạt theo Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong đó bao gồm các khoản chi phí thuê xe vận chuyển đoàn kiểm tra, chi phí nguyên liệu xăng dầu, văn phòng phẩm, nước uống, fax, chi phí mua tin, chi phí sửa chữa…

Bà Dương hỏi, các chi phí thuê xe vận chuyển đoàn kiểm tra, chi phí nguyên liệu xăng dầu, văn phòng phẩm, nước uống, fax, chi phí mua tin, chi phí sửa chữa… có phải đấu thầu hay không? Gói thầu dưới 20 triệu đồng có thực hiện đấu thầu không? Giá trị bao nhiêu mới thực hiện đấu thầu?

Nếu phải đấu thầu, thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu có bắt buộc lập cho toàn bộ dự toán 510 triệu đồng không, hay chỉ lập cho từng nội dung phát sinh? Vì đối với kinh phí thuê xe thì tại thời điểm ban hành quyết định thanh kiểm tra cho từng cuộc thanh kiểm tra, mới có cơ sở xác định được cụ thể số đối tượng, nội dung cần thực hiện để đề xuất số ngày cần thuê xe phục vụ đoàn. Chi phí sửa chữa khi nào phát sinh hư hỏng thì mới sửa chữa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 33 Luật Đấu thầu quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

Theo đó, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Ngoài ra, theo quy trình thực hiện đối với gói thầu có giá trị nhỏ (dưới 50 triệu đồng) trong Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu thì không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Lựa chọn nhà thầu , dự toán , mua sắm