(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Bùi Văn Thơ (Ninh Bình) đang triển khai dự án xây dựng một công trình dân dụng cấp III. Chủ đầu tư là UBND cấp xã, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách xã và xã hội hóa.

Tổng mức đầu tư dự án nêu trên là 4,9 tỷ đồng. Giá trị gói thầu xây lắp là 4,2 tỷ đồng. Ông Thơ hỏi, để triển khai dự án, đơn vị ông phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh có được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu và Khoản 1, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng thuộc trường hợp được áp dụng chào hàng cạnh tranh.

Đối với trường hợp của ông Thơ, việc áp dụng chào hàng cạnh tranh thực hiện theo quy định nêu trên.

Tuy nhiên, cần lưu ý trường hợp thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất không đủ để nhà thầu chuẩn bị thì phải áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác cho phù hợp như đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chào hàng cạnh tranh , gói thầu xây lắp , lựa chọn nhà thầu