(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Xuân Thoại (TP. Hà Nội) hỏi: Đối với hồ sơ chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát có giá trị dưới 500 triệu đồng thì hiệu lực của hồ sơ đề xuất là bao lâu?

Ông Thoại tham khảo Điều 40 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ thấy quy định hiệu lực của hồ sơ đề xuất chỉ định thầu không quá 45 ngày, trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày. Tuy nhiên, Nghị định này đã hết hiệu lực.

Trong khi đó, tại Điều 12 Luật Đấu thầu 43/2015/QH13 thì quy định thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất là không quá 180 ngày, nhưng không nêu rõ có bao gồm hồ sơ chỉ định thầu hay không.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 30 và khoản 31, Điều 4 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 quy định hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu.

Hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Theo đó, đối với trường hợp gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu thì hiệu lực của hồ sơ đề xuất phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của gói thầu nhưng không quá 180 ngày theo quy định của khoản 1, điểm 1, Điều 12 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chỉ định thầu , hồ sơ thầu , tư vấn giám sát