(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Mai Thanh Sang, Công ty Điện lực Bạc Liêu đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu theo Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo phản ánh của ông Mai Thanh Sang, Công ty điện lực Bạc Liêu, Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/1/2019 quy định, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp cho các cá nhân sau đây khi phải trực tiếp thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Luật Đấu thầu:

“a) Cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu hoặc đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, cá nhân hoạt động tư vấn độc lập về đấu thầu;

b) Cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp: Là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp, quản lý cùng lúc nhiều dự án hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác;

c) Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách: Là đơn vị được thành lập để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục;

d) Cá nhân khác có nhu cầu”.

Theo Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT, các cá nhân quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều này, khi tham gia trực tiếp vào các hoạt động sau đây phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

“a) Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất”.

Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT có nội dung, các cá nhân sau đây không thuộc đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

“a) Cá nhân thuộc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện từng dự án cụ thể và ban quản lý dự án này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án;

b) Cá nhân thuộc các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia vào các công việc nêu tại Khoản 2 Điều này theo nhiệm vụ được giao, trừ cá nhân thuộc Khoản 1 Điều này;

c) Cá nhân tham gia vào các công việc nêu tại Khoản 2 Điều này trong mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục”.

Ông Sang hỏi, các cá nhân của Công ty Điện lực Bạc Liêu, Tổng công ty Điện lực miền Nam không thuộc đối tượng theo Khoản 1, Điều 11 nêu trên, nhưng không rõ có thuộc đối tượng theo Khoản 6, Điều 11 không? Khi tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 2, Điều 11 nêu trên có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1 và Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/1/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các trường hợp được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và các đối tượng không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo đó, đề nghị ông căn cứ quy định nêu trên để xác định các cá nhân trong Công ty Điện lực Bạc Liêu thuộc hoặc không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Trường hợp các cá nhân của Công ty Điện lực Bạc Liêu không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT nhưng trực tiếp tham gia vào hoạt động đấu thầu quy định tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT song chỉ làm kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục thì không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , hoạt động đấu thầu