(Chinhphu.vn) - Ông Đình Hoàng có mua bảo hiểm nhân thọ tử kỳ với thời hạn hợp đồng là 20 năm. Tuy nhiên sau khi đóng được 5 năm ông  không muốn tham gia tiếp nữa do có vướng mắc với sản phẩm bảo hiểm của Công ty bảo hiểm và đề nghị hủy hợp đồng với Công ty bảo hiềm.

Hợp đồng bảo hiểm sau đó được hủy và ông Hoàng cũng đã được nhận lại tiền. Tuy nhiên sau đó vướng mắc với Công ty đã được tháo gỡ và ông muốn tiếp tục tham gia hợp đồng bảo hiểm đã hủy 3 tuần trước đó (đã đóng 5 năm), ông sẽ nộp lại số tiền đã nhận và coi như chưa hủy Hợp đồng.

Nhưng ông được Công ty bảo hiểm trả lời là ông phải tham gia một hợp đồng mới. Ông Hoàng hỏi, Công ty trả lời như vậy có đúng không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

1. Khoản 1, khoản 4 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định:

“1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm...

...4. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm không quy định trong Chương này được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

2. Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.

3. Khoản 2, khoản 4 Điều 422 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

...2. Theo thỏa thuận của các bên;

...4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;”

4. Khoản 2, khoản 4 Điều 35 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định:

“2. Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

....4. Các bên có thể thoả thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu”.

5. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm chỉ quy định về việc các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ hợp đồng do bên mua bảo hiểm không thể đóng phí bảo hiểm đến hạn trong thời gian gia hạn đóng phí, không quy định về việc khôi phục hiệu lực hợp đồng trong trường hợp bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực theo thỏa thuận của các bên hoặc trong trường hợp bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc các trường hợp khác.

Vì vậy, việc hủy bỏ, chấm dứt, khôi phục hiệu lực hợp đồng (nếu có) cần căn cứ theo thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật có liên quan để thực hiện.

Chinhphu.vn