(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Trang (Hà Nội) thực hiện gói thầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa, giá trị 550 triệu đồng. Kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu đều đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhưng hiện bên mời thầu muốn giảm khối lượng hàng hóa. Bà Trang hỏi, trường hợp này xử lý như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói thì việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu.

Việc tăng, giảm khối lượng công việc được thực hiện theo thỏa thuận nêu trong hợp đồng trên cơ sở tuân thủ pháp luật liên quan.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , hợp đồng trọn gói