(Chinhphu.vn) – BHXH Việt Nam hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và trường hợp người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngày 1/10/2015, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1035/QĐ-BHXH quy định về mẫu sổ BHXH có hiệu lực từ ngày 1/1/20106. Tuy nhiên, Luật Việc làm số 38/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

Để đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý khi thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động trước khi Quyết định số 1035/QĐ-BHXH có hiệu lực, BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện đối với trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và trường hợp người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

- Cơ quan BHXH cấp huyện nơi chi trả trợ cấp thất nghiệp căn cứ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện cấp Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN (mẫu số C15-TS) khi người lao động kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp để ghi, xác nhận thời gian đóng BHTN bảo lưu.

- Khi người lao động tiếp tục tham gia BHXH, BHTN thì nộp Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN cho cơ quan BHXH để bảo lưu thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp trên sổ BHXH để làm căn cứ tính hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau.

Thời gian đóng BHTN được bảo lưu là khoảng thời gian đóng BHTN tính từ tháng đóng BHTN cuối cùng trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chinhphu.vn