(Chinhphu.vn) – Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đề nghị giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc tính định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết bản vẽ thi công và quy định về điều chỉnh giá hợp đồng đối với hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Bộ Xây dựng trả lời những vấn đề Ban Quản lý dự án (BQLDA) xây dựng huyện Phú Tân hỏi như sau:

Chi phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán công trình do tổ chức tư vấn thực hiện xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; dự toán chi phí cho các công việc này xác định bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt. Cách hiểu của Ban QLDA xây dựng huyện Phú Tân về việc tính định mức chi phí thẩm tra giá trị sau thuế là đúng.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Cụ thể, đối với trường hợp Ban QLDA xây dựng huyện Phú Tân nêu thì thực hiện như sau:

Được điều chỉnh giá khối lượng bổ sung ngoài hợp đồng

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp có bổ sung khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết.

Đối với hợp đồng trọn gói được ký kết trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn của Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Đơn vị đã quản lý và thực hiện theo những nội dung trên là đúng quy định.

Theo quy định về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng xây dựng tại Điều 42 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP, khi chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng hoặc không bố trí vốn kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư phải tính toán những thiệt hại (nếu có) cho nhà thầu đồng thời cho phép kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng; bổ sung chi phí phát sinh từ việc chậm bàn giao mặt bằng hoặc không bố trí đủ vốn cho nhà thầu đối với khối lượng công việc nằm ngoài thời gian thỏa thuận trong hợp đồng ký kết lần đầu tiên (chưa gia hạn).

Trường hợp được áp dụng phương pháp bù trừ giá trực tiếp

Đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng, các bên cam kết sẽ điều chỉnh lại đơn giá do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong hợp đồng, các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

Trường hợp các bên áp dụng phương pháp bù trừ trực tiếp để điều chỉnh đơn giá hợp đồng, thì giá trị vật liệu chênh lệch được xác định bằng giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo quy định trong hợp đồng trừ đi giá vật liệu tại thời điểm gốc (giá lớn hơn giữa giá vật liệu trong hợp đồng và giá vật liệu do cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu).

Đối với đề xuất của nhà thầu đề nghị điều chỉnh lại đơn giá toàn bộ khối lượng còn lại của hợp đồng về thời điểm ký kết gia hạn hợp đồng, lấy đơn giá này làm cơ sở bù trừ khi có biến động giá tiếp theo trong thời gian thi công là hợp lý.

Phải thỏa thuận các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP thì đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh, trường hợp khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký đều thanh toán theo khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu.

Trường hợp khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu thực tế nhiều hơn so với trong hợp đồng đã ký kết thì không cần làm thủ tục phê duyệt như đối với khối lượng phát sinh.

Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng.

Đối với phần khối lượng tăng mà nhà thầu phải thực hiện san lấp bù lún đến cao độ thiết kế, trường hợp khối lượng tăng lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng công việc tăng chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh. Trường hợp khối lượng tăng nhỏ hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh (nếu có) để thanh toán.

Đối với việc phân nhóm Ban QLDA đầu tư xây dựng, Ban QLDA thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thiết kế , xây dựng , tư vấn , hợp đồng , quản lý dự án , chủ đầu tư , Bộ Xây dựng