(Chinhphu.vn) - BHXH Việt Nam hướng dẫn về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 1/7/2013.

Ảnh minh hoạ

Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 73/2013/NĐ-CP (bao gồm cả đối tượng hưởng lương hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/1/2011 và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ) đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 1/7/2013 thì từ ngày 1/7/2013 được điều chỉnh mức hưởng như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 1/7/2013

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6/2013

x

1,096

Trợ cấp TNLĐ, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và trợ cấp phục vụ

Đối với đối tượng quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, trợ cấp phục vụ hàng tháng trước ngày 1/7/2013 thì từngày 1/7/2013 được điều chỉnh mức hưởng như sau:

Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng:

Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ ngày 1/7/2013

=

Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 6/2013

x

1,0952

Mức trợ cấp phục vụ hàng tháng:

- Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 920.000 đồng;

- Đối với mức hưởng bằng 100% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 1.150.000 đồng.

Trợ cấp tuất hàng tháng

Đối với đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1/7/2013, từ ngày 1/7/2013 được điều chỉnh mức hưởng như sau:

- Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 460.000 đồng (40% mức lương cơ sở 1.150.000 đồng);

- Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 575.000 đồng (50% mức lương cơ sở 1.150.000 đồng);

- Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 805.000 đồng (70% mức lương cơ sở 1.150.000 đồng).

Đối với người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn

Người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ nếu mức lương hưu điều chỉnh theo quy định nêu trên thấp hơn 1.725.000 đồng/tháng thì từ ngày 1/7/2013 được điều chỉnh bằng 1.725.000 đồng/tháng.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: 73/2013/NĐ-CP , 13/2013/TT-BLĐTBXH