(Chinhphu.vn) - Ông Sơn Vĩnh Phần (Trà Vinh) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng theo hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Công trình A được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại thời điểm ngày 30/10/2011, nhưng do sơ suất, đơn vị tư vấn thẩm tra tổng hợp thiếu hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (NC=1,17), máy thi công (MTC=1,06) do Sở Xây dựng hướng dẫn tại thời điểm ngày 21/8/2013.

Đến tháng 12/2013 mới có kế hoạch vốn cho công trình, khi đó chủ đầu tư đã tiến hành trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu, trong đó, hình thức hợp đồng của gói thầu xây lắp thực hiện theo đơn giá điều chỉnh.

Tháng 6/2014, chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công theo hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Trong quá trình triển khai thi công, nhà thầu và chủ đầu tư đã tiến hành xác nhận điều chỉnh giá hợp đồng theo nguyên tắc sau:

Về điều chỉnh khối lượng: Theo khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu.

Về điều chỉnh lại đơn giá: Cho những khối lượng công việc được điều chỉnh giá do trượt giá sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Cách điều chỉnh như sau: Vật liệu không biến động nhiều, nên thống nhất không điều chỉnh; nhân công thì sử dụng đơn giá nhân công tại thời điểm phê duyệt nhân với (1-1,17 = 0,17); máy thi công, sử dụng đơn giá máy thi công tại thời điểm phê duyệt nhân với (1-1,06 = 0,06).

Tổng hợp kinh phí 3 chi phí (vật liệu + nhân công + máy thi công) x với tỷ lệ giảm giá của nhà thầu so với gói thầu.

Ông Phần hỏi, việc thực hiện của chủ đầu tư nêu trên có phù hợp với quy định không?

Cơ quan thẩm tra quyết toán không chấp nhận việc thanh toán của chủ đầu tư với lý do, tại thời điểm phê duyệt, chủ đầu tư không điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo quy định hiện hành, do đó sau này điều chỉnh là không đúng.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi sau ngày công bố mức lương nhân công mới nên việc này các nhà thầu phải nắm bắt thông tin thị trường, xác định và chịu trách nhiệm về giá dự thầu của mình cũng như việc thương thảo hợp đồng một cách tự nguyện (phần trượt giá trước thời gian hợp đồng có hiệu lực không được điều chỉnh).

Ông Phần hỏi, cơ quan thẩm tra quyết toán thực hiện như thế có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp thì giá trị chênh lệch bằng giá ở thời điểm 28 ngày nộp hồ sơ thanh toán theo quy định của hợp đồng trừ đi giá cao nhất (giá trong hợp đồng hoặc giá theo thông báo giá,…) ở thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng xây dựng , quyết toán hợp đồng , nhân công , chủ đầu tư , máy thi công