(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Hiếu (Quảng Nam) hỏi: Việc thanh toán chi phí hạng mục chung như "chi phí một số công việc không xác định được từ thiết kế" được xác định như thế nào và gồm các thủ tục nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí một số công việc không xác định được từ thiết kế thuộc chi phí hạng mục chung trong chi phí khác, được xác định bằng tỷ lệ % trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng quy định tại Bảng 2.4 Phụ lục số 2 Thông tư này.

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí , hạng mục chung , thanh toán , hợp đồng xây dựng , thiết kế