(Chinhphu.vn)BHXH Việt Nam hướng dẫn việc truy thu BHXH bắt buộc đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh các hạng thời gian trước tháng 10/2004.

Theo đó, cán bộ, công chức cấp xã là người hưởng chế độ bệnh binh các hạng, giữ chức vụ, chức danh theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP thuộc đối tượng truy thu BHXH bắt buộc để làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH.

Thời gian truy thu tính từ ngày 1/1/1998 đến ngày Nghị định 204/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp đối tượng đã được giải quyết BHXH một lần hoặc đã nghỉ hưu, nếu có yêu cầu thì cũng thực hiện truy thu để làm căn cứ tính lại chế độ theo quy định.

Tỷ lệ truy thu

Từ 1/1/1998 đến 31/10/2003, tỷ lệ truy thu là 15% mức sinh hoạt phí (SHP) được hưởng nhân hệ số điều chỉnh tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm truy nộp và mức lương tối thiểu chung tương ứng với thời gian truy thu, trong đó cá nhân đóng 5%, UBND cấp xã đóng 10%.

Số tiền truy thu BHXH tính theo công thức sau:

Số tiền truy thu BHXH (đồng) = 15% x

ij(Tj x SHPj x hi) (đồng/tháng)

Trong đó: 15%:  là tỷ lệ truy thu BHXH; Tj: thời gian hưởng SHPj; SHPj: mức sinh hoạt phí được hưởng; hi: hệ số điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung tại thời điểm truy thu được tính bằng tỷ lệ giữa mức lương cơ sở tại thời điểm truy nộp trên mức lương tối thiểu chung tương ứng thời gian hưởng SHP.

Trường hợp truy thu tại thời điểm hiện hành, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng thì hệ số điều chỉnh theo bảng sau:

Thời gian

Số tháng

Lương tối thiểu chung

Hệ số điều chỉnh (hi)

1/1/1998 – 31/12/1999

24

144.000

7,98

1/1/2000 – 31/12/2000

12

180.000

6,38

1/1/2001 – 31/12/2002

24

210.000

5,47

1/1/2003 – 31/10/2003

10

290.000

3,96

Từ ngày 1/11/2003 – 30/9/2004, tỷ lệ truy thu là 15% mức lương chức danh được hưởng, tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm truy thu, trong đó cá nhân đóng 5%, UBND cấp xã đóng 10%.

Cán bộ, công chức cấp xã là người hưởng chế độ bệnh binh các hạng, có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 1/1/1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 1/1/1998 được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội