(Chinhphu.vn) – Trường hợp một trong số các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt không tổ chức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ông Nguyễn Duy (Hải Phòng) đề nghị giải đáp trường hợp sau: Một gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tuy nhiên, trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thì xuất hiện các yếu tố dẫn đến việc thực hiện gói thầu đó không còn cần thiết, không phù hợp. Ông Duy hỏi, nếu không thực hiện gói thầu đó nữa thì chủ đầu tư có phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh bỏ gói thầu đó không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đối với câu hỏi của ông Nguyễn Duy, việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu phải căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được người có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp một trong số các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt không tổ chức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu như quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , chủ đầu tư , phê duyệt , hủy thầu