(Chinhphu.vn) – Đối với tiền học phí thu trước cho cả năm học, căn cứ kỳ kế toán của đơn vị và thời gian cung cấp dịch vụ (đào tạo) theo cam kết tương ứng với tiền học phí đã được nhận trước để xác định học phí đó hạch toán là doanh thu chưa thực hiện hay khoản người mua trả tiền trước.

Bà Trần Kim Dung (Hà Nội) làm kế toán một trường học ngoài công lập. Bà đang phân vân về hạch toán khoản tiền học phí thu trước cho cả năm học.

Theo bà Dung tham khảo Thông tư số 140/2007/TT/BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thì hạch toán vào doanh thu chưa thực hiện. Tuy nhiên, theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính thì hạch toán vào Tài khoản 133 khách hàng trả trước thì hợp lý hơn vì bản chất khi thu tiền học phí cho kỳ tương lai thì chưa hình thành dịch vụ/sản phẩm.

Bà Dung đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4.5.2 Phần II Thông tư số 140/2007/TT-BTC thì khi thu học phí cho nhiều kỳ thì sẽ hạch toán vào Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện.

Theo Điều 57 Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Điều 45 Thông tư số 133/2016/TT-BTC thì doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như:

- Số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản;

- Không hạch toán vào Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện các khoản: Tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ;

- Doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ (doanh thu nhận trước chỉ được ghi nhận khi đã thực thu được tiền, không được ghi đối ứng với Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng).

Số tiền nhận trước, ứng trước của khách hàng được hạch toán, theo dõi trên Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng.

Căn cứ các quy định nêu trên, các chế độ kế toán hiện nay đều hướng dẫn thống nhất về việc đối với các khoản doanh thu đã nhận trước cho nhiều kỳ cung cấp dịch vụ thì được hạch toán vào Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện.

Do vậy, đối với tiền học phí thu trước cho cả năm học, đề nghị bà Dung căn cứ kỳ kế toán của đơn vị và thời gian cung cấp dịch vụ (đào tạo) theo cam kết tương ứng với tiền học phí đã được nhận trước để xác định học phí đó hạch toán là doanh thu chưa thực hiện hay khoản người mua trả tiền trước.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hạch toán , tài khoản , doanh thu