(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Hà Phát Thịnh đang chuẩn bị đấu thầu gói thầu xây lắp. Sau khi kiểm tra Công ty phát hiện ra có 2 khối lượng công việc trong mời thầu nhiều hơn so với trong hồ sơ thiết kế. 

Công ty chưa thấy có hướng dẫn nào cho phần khối lượng mời thừa như trên (cách xử lý đưa vào hồ sơ dự thầu, hay chào thầu theo khối lượng thực tế của hồ sơ thiết kế). Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị được xem xét hướng dẫn.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 14.6 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạnh một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục công việc nêu trong cột "Mô tả công việc mời thầu" chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để bên mời thầu xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

Đối với trường hợp của của Công ty TNHH Hà Phát Thịnh, nếu gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Theo đó, trường hợp Công ty phát hiện khối lượng công việc mời thầu chưa chính xác so với thiết kế thì vẫn chào giá dự thầu theo bảng khối lượng mời thầu, phần khối lượng công việc sai khác so với thiết kế được đưa vào bảng chào giá riêng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , thiết kế , khối lượng công việc