(Chinhphu.vn) - Khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, tổ chức, cá nhân không được chỉnh sửa các quy định nêu trong mẫu hồ sơ mời thầu về chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng.

Cơ quan của ông Trần Văn Vinh (Quảng Ngãi) tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, hồ sơ mời thầu được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hợp đồng được các bên ký kết theo đúng điều kiện chung và điều kiện cụ thể trong hồ sơ mời thầu được phát hành. Tuy nhiên, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi không chấp nhận cho giải ngân mà bắt buộc phải thay lại hợp đồng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Việc thay lại mẫu hợp đồng theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD sẽ làm thay đổi các quy định trong điều kiện chung của hồ sơ mờ thầu. Vậy là trái với quy định tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT: “… không được chỉnh sửa các quy định nêu trong mẫu hồ sơ mời thầu về chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng”.

Ông Vinh hỏi, đơn vị ông phải thực hiện hợp đồng như thế nào để phù hợp với quy định của 2 Thông tư nêu trên?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5, Điều 3 và khoản 1, Điều 6 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, tổ chức, cá nhân không được chỉnh sửa các quy định nêu trong mẫu hồ sơ mời thầu về chỉ dẫn nhà thầu và điều kiện chung của hợp đồng. Hồ sơ mời thầu phải bao gồm mẫu hợp đồng và quy định chi tiết các điều, khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để các bên làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Đối với câu hỏi của ông Vinh, việc lập hồ sơ mời thầu cần tuân thủ quy định nêu trên.

Trường hợp có nhà thầu trúng thầu, hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu phải tuân thủ theo mẫu hợp đồng, các điều kiện hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu và các hiệu chỉnh, bổ sung do nhà thầu đề xuất, được chủ đầu tư chấp thuận trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhưng bảo đảm không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan (khoản 2, Điều 6 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT).

Chinhphu.vn