(Chinhphu.vn) - Hiện nay không quy định mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình. Khi lập tờ trình cần căn cứ nội dung phê duyệt được quy định tại Điều 28 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP để thực hiện.

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 (Hà Nội) được giao làm chủ đầu tư dự án có nguồn vốn ngân sách Nhà nước và công trình được thiết kế 2 bước. Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo Thông tư 18/2016/TT-BXD, nhưng trong thông tư và Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP không thấy quy định về mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán công trình, mẫu dấu phê duyệt bản vẽ thi công.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 hỏi, tờ trình phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình thực hiện theo mẫu nào? Hồ sơ bản vẽ sau khi được người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt thì có phải đóng dấu phê duyệt không, nếu phải đóng dấu thì theo mẫu nào?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Hiện nay không quy định mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình. Theo đó, khi thực hiện việc lập tờ trình phê duyệt cần căn cứ vào nội dung phê duyệt được quy định tại Điều 28 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ để thực hiện và trình người có thẩm quyền phê duyệt các nội dung theo quy định.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được người quyết định đầu tư phê duyệt không yêu cầu phải đóng dấu phê duyệt. Chủ đầu tư căn cứ vào nội dung phê duyệt tại quyết định phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phê duyệt thiết kế , dự toán , bản vẽ thi công