(Chinhphu.vn) – Bà Ngô Thị Hoa (Bắc Ninh) được tuyển dụng làm cán bộ Tư pháp-Hộ tịch từ tháng 10/2012 tại UBND xã theo chế độ hợp đồng. UBND xã đã có văn bản đề nghị cơ quan BHXH cho bà được tham gia BHXH nhưng không được chấp thuận với lý do bà không phải là công chức. Vậy, trường hợp của bà Hoa có được tham gia BHXH bắt buộc không?

BHXH Việt Nam trả lời bà Hoa như sau:

Tại Điểm c Mục 3 Công văn số 2845/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc vướng mắc trong thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

“Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

- Đối với các trường hợp đã ký hợp đồng lao động với Ủy ban nhân dân trước đây, đề nghị BHXH Việt Nam thực hiện chế độ BHXH cho các đối tượng này như những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.”

Do đó, trường hợp bà Hoa làm việc theo hợp đồng lao động tại cấp xã, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Chinhphu.vn