(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Chuyển đổi số toàn cầu có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh kinh doanh lĩnh vực sản xuất phần mềm, nay muốn mở một trạm bảo hành tại tỉnh khác.

Công ty TNHH Chuyển đổi số toàn cầu hỏi, việc lập trạm bảo hành thì doanh nghiệp tự quy định (ra Quyết định thành lập trạm bảo hành) hay phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền cấp phép? Nếu thành lập trạm thì có phải treo biển hiệu tại nơi đó hay không? Cơ sở pháp lý cho vấn đề lập trạm bảo hành như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 16, Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: “Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”.

Điều 45 Luật Doanh nghiệp quy định:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể”.

Việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp.

Việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp quy định tại Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Khoản 2, Điều 38 Luật Doanh nghiệp quy định: “Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành”.

Khoản 8, Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động”.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 14 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì một trong các nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh là hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Chinhphu.vn