(Chinhphu.vn) - Trước đây, công ty của ông Nguyễn Nam (Hưng Yên) giải quyết chế độ hưu cho người lao động dựa trên bình quân lương của 5 năm cuối. Khi mức lương cơ sở tăng lên 1.150.000 đồng thì được tính bình quân theo mức này. Từ ngày 1/1/2016, mức lương đóng BHXH theo mức lương trong hợp đồng lao động.

Ông Nam hỏi, khi giải quyết chế độ hưu cho lao động có được tính lương bình quân 5 năm cuối theo mức lương đóng từ ngày 1/1/2016 không?

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Lao động năm 2012 thì công ty của ông phải có trách nhiệm xây dựng thang bảng lương làm cơ sở để trả lương cho người lao động.

Theo Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, “Khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương theo quy định tại Thông tư này, thì các mức lương, phụ cấp lương để đóng, hưởng BHXH đối với người lao động đến hết ngày 31/12/2015 được thực hiện theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; từ ngày 1/1/2016 trở đi, thực hiện theo quy định của Luật BHXH ngày 20/11/2014”.

Tại Khoản 2, Điều 89 Luật BHXH năm 2014 quy định: “Đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động”.

Đối chiếu với các quy định trên thì từ ngày 1/1/2016, công ty của ông phải đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định.

Vì vậy, khi người lao động trong công ty nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí sau ngày này thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu được thực hiện theo Khoản 3, Điều 62 Luật BHXH năm 2014.

Theo đó, người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo mức bình quân của số năm cuối đóng BHXH (5 năm, 6 năm, 8 năm,… phụ thuộc vào thời gian người lao động bắt đầu tham gia BHXH) và tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng BHXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , lương hưu , lương cơ sở , bình quân , người lao động , phụ cấp , chuyển xếp lương