(Chinhphu.vn) – Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức tiền bảo hành tối thiểu là 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I; 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại.

Theo bà Nguyễn Phương Dương, Khoản 5, Điều 41 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thỏa thuận với nhà thầu sửa chữa công trình về quyền và trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành, mức tiền bảo hành đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

Do không có quy định mức tiền bảo hành cụ thể, nên giữa chủ  đầu tư và nhà thầu đã quy định mức tỷ lệ bảo hành trong hợp đồng xây dựng là 0% giá trị hợp đồng. Bà Dương hỏi, mức tỷ lệ bảo hành 0% như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Cục Giám định, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 41 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thỏa thuận với nhà thầu sửa chữa công trình về quyền và trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành, mức tiền bảo hành đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng”.

Về mức tiền bảo hành tối thiểu được quy định tại Khoản 7, Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức tiền bảo hành tối thiểu là 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I; 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại; mức tiền bảo hành đối với công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo các mức tối thiểu nêu trên để áp dụng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bảo hành , công trình xây dựng