(Chinhphu.vn) - Ông Trần Quốc Giang (Kiên Giang) nguyên là Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; hưởng lương ngạch công chức 01.003, bậc 4, hệ số 3,33. Ngày 2/12/2015, ông nhận quyết định điều động và bổ nhiệm làm Trưởng Đài Truyền thanh huyện. Vậy, trường hợp ông Giang có được hưởng chế độ phụ cấp công vụ không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư TP Hà Nội trả lời ông Trần Quốc Giang như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 và Khoản 2, Khoản 3, Điều 6 Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh thuộc UBND cấp huyện, thì Đài Truyền thanh - Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện) là đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

Trưởng Đài chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Biên chế của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện là biên chế sự nghiệp, bảo đảm để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được xác định là công chức.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp ông Trần Quốc Giang đang là công chức, chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa -  Thông tin huyện, sau khi được điều động, luân chuyển đến giữ chức vụ Trưởng Đài Truyền thanh huyện, tiếp tục được xác định là công chức.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp công vụ, thì công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: công chức , phụ cấp công vụ , đơn vị sự nghiệp