(Chinhphu.vn) – Trường hợp người lao động tại công ty đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế, thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong tháng 6/2016 thì được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2016 kể từ tháng 6/2016 theo quy định.

Ngày 28/6/2016, Công ty của bà Nguyễn Thị Phương (Nghệ An) đã thanh toán lương cho nhân viên qua tài khoản ngân hàng. Đến ngày 29/6/2016, công ty nhận được hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh của nhân viên. Trong tháng 6/2016, công ty cũng đã thực hiện đăng ký với cơ quan thuế việc cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và đã nhận được kết quả từ hệ thống tự động của ngành thuế.

Bà Phương hỏi, công ty của bà có thể sử dụng kết quả cấp mã số thuế nêu trên để tính giảm trừ gia cảnh cho nhân viên không? Công ty có thể làm lại bảng lương ngày 28/6/2016, tính lại số thuế thu nhập cá nhân mà nhân viên phải nộp và thanh toán bổ sung cho nhân viên bằng tiền mặt không?

Về vấn đề này, Cục Thuế Nghệ An có ý kiến như sau:

Tiết c.2, Điểm c, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

- Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

- Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế...

Căn cứ quy định trên, trường hợp người lao động tại công ty của bà Phương đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế, thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong tháng 6/2016 thì được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2016 kể từ tháng 6/2016 theo quy định.

Công ty căn cứ hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh của người lao động, tình hình thực tế tại công ty để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, số tiền lương phải trả và cách thức chi trả bổ sung (nếu có) cho người lao động.

Chinhphu.vn