(Chinhphu.vn) – Kể từ ngày 1/1/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm... phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Ông Nguyễn Duy Hiếu (Gia Lai) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

UBND huyện (chủ đầu tư) giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (bên mời thầu). Tuy nhiên, các cá nhân thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chưa có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu sau ngày 1/1/2018.

Do đó, Ban quản lý huyện tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu có chuyên môn phù hợp với từng gói thầu (giao thông, thủy lợi, dân dụng…) trên cơ sở triển khai thực hiện, Ban quản lý huyện căn cứ các điều khoản như sau:

- Khoản 7, Điều 104 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu có quy định: “Chủ đầu tư giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình thực hiện thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu,…”.

- Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ KHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu có nêu: “Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu”.

- Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu có nêu: “Thành viên tham gia tổ thẩm định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu…”.

Ông Hiếu hỏi, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện các điều khoản như trên đã bảo đảm đúng quy trình, chức năng thẩm định và thẩm quyền hay không? Hay cần bổ sung hoặc căn cứ thêm các điều khoản khác?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 16 Luật Đấu thầu quy định cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu.

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 1/1/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Đối với trường hợp của ông Hiếu, cá nhân, tổ chức thực hiện công tác thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: chứng chỉ đấu thầu