(Chinhphu.vn) – Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam đại diện Liên danh Vinaconex 2 – IDJ tham dự sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị tại Lào Cai. Hồ sơ sơ tuyển phát hành ngày 17/9/2018, thời điểm đóng thầu ngày 29/10/2018.

Sau khi mua hồ sơ tham dự sơ tuyển, ngày 16/10/2018 các thành viên trong Liên danh đã họp bàn và ra biên bản họp thống nhất triển khai dự án, thống nhất đặt tên Liên danh và ủy quyền IDJ liên hệ ngân hàng để xin cấp tín dụng cho các thành viên trong liên danh.

Ngày 17/10/2018, IDJ có văn bản đề nghị Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông cấp cam kết tín dụng cho Liên danh Vinaconex 2 – IDJ và các thành viên trong Liên danh cùng thực hiện dự án với Công ty CP Đầu tư IDJ, tương ứng với tỷ lệ góp vốn của từng thành viên.

Sau khi đánh giá hồ sơ, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai đã thông báo Liên danh Vinaconex 2 – IDJ bị loại, lý do Liên danh không được lựa chọn vào danh sách ngắn là do Thư cam kết tín dụng của Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông được xác lập vào ngày 19/10/2018, trước khi hình thành Liên danh và Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam thực hiện thủ tục với ngân hàng trước khi có sự phân công của Liên danh là không bảo đảm tính pháp lý và không có giá trị để làm căn cứ đánh giá về khả năng thu xếp vốn vay của nhà đầu tư, nội dung này được đánh giá đạt 0 điểm.

Sau khi rà soát lại các nội dung do Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai nêu ra để loại hồ sơ, IDJ nhận thấy việc đánh giá đạt 0 điểm là không đủ căn cứ, lý do:

- Thỏa thuận liên danh gửi kèm hồ sơ sơ tuyển có thỏa thuận cho Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam thay mặt Liên danh “thu xếp toàn bộ nguồn vốn vay thực hiện dự án”, nội dung này nhằm mục đích sau khi trúng thầu IDJ sẽ lo nguồn vốn vay để thực hiện dự án cho cả Liên danh chứ không phải thỏa thuận cho IDJ làm thư cam kết tín dụng.

Việc IDJ đề nghị ngân hàng cấp tín dụng cho Liên danh cùng đối tác khác là thỏa thuận dân sự và căn cứ biên bản họp giữa các thành viên ngày 16/10/2018, không thể coi IDJ làm thủ tục với ngân hàng trước khi có sự phân công của Liên danh để loại hồ sơ.

Thư cam kết tín dụng đã xác định rõ đối tượng và chủ thể. Như vậy các thành viên đã đáp ứng điều kiện năng lực tài chính trong hồ sơ mời sơ tuyển yêu cầu.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Liên danh Vinaconex 2 – IDJ đề nghị Cục Quản lý Đấu thầu giải đáp tình huống nêu trên, trong trường hợp này hồ sơ của IDJ có đáp ứng quy định và được xem xét bổ sung vào danh sách ngắn hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo bảng Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm (Chương III, Mục 2.2) thuộc Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư phải cung cấp cam kết huy động vốn vay theo Mẫu NL 02 tại Chương IV – Biểu mẫu dự sơ tuyển. Nhà đầu tư nộp kèm theo văn bản cam kết cung cấp tài chính của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại (ngoài vốn chủ sơ hữu) thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà đầu tư.

Việc đánh giá hồ sơ dự tuyển căn cứ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển. Mục đích của việc cam kết tín dụng để bảo đảm nhà đầu tư đáp ứng được nguồn lực tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong suốt thời gian hợp đồng dự án.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

Do đó, trường hợp hồ sơ dự tuyển của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam được bên mời thầu đánh giá là không bảo đảm tính pháp lý và không có giá trị để làm căn cứ đánh giá về khả năng thu xếp vốn vay (do ngày thành lập liên danh sau ngày có thư cung cấp tín dụng) theo Văn bản số 2678/SGTVTXD-PTĐT ngày 24/12/2018 của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai, Công ty làm rõ với bên mời thầu về tính pháp lý của thư cam kết cung cấp tín dụng. Việc xác định hiệu lực pháp lý của thư tín dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về tín dụng, pháp luật về dân sự và pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra, theo bảng Chỉ dẫn nhà đầu tư (Chương I, Mục 26) thuộc Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT, khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà đầu tư có quyền gửi đơn kiến nghị về các vấn đề trong quá trình sơ tuyển, kết quả sơ tuyển đến Bên mời thầu, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ quy định tại bảng dữ liệu.

Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật Đấu thầu và Điều 88, 89 và 90 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: cam kết tín dụng , hồ sơ , sơ tuyển