(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Trung Khánh (Gia Lai) thắc mắc, hồ sơ mời thầu yêu cầu cung cấp 3 hợp đồng cho 3 năm (2013-2015), mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 70% giá trị dự thầu, vậy có thể cung cấp 3 hợp đồng trong cùng năm có được không? Đối với nhà thầu liên danh, 70% giá trị dự thầu hiểu như thế nào?

Ông Khánh cũng muốn biết, đối với thỏa thuận liên danh, có một thành viên không yêu cầu cung cấp hợp đồng tương tự, vậy, căn cứ trên tỷ lệ chung về phần đảm nhận công việc trong liên danh hay tính tỷ lệ công việc trong thỏa thuận liên danh để đánh giá?

Theo quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà thầu không đáp ứng về tính hợp lệ và sự đầy đủ của hồ sơ dự thầu thì yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc loại vì không đáp ứng. Trường hợp này loại hồ sơ hay yêu cầu làm rõ để bảo đảm tính cạnh tranh?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đối với gói thầu xây lắp, việc lập hồ sơ mời thầu cần thực hiện theo quy định nêu tại Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo quy định tại Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm Thông tư nêu trên, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.

Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, việc làm rõ hồ sơ dự thầu được thực hiện theo Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo đó, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc nhà thầu được phép tự làm rõ về năng lực, kinh nghiệm của mình theo quy định.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Mẫu hồ sơ mời thầu nêu trên, quy mô của hợp đồng tương tự được tính bằng 70% giá gói thầu mà không tính theo giá dự thầu của nhà thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng tương tự , nhà thầu liên danh , đấu thầu , hồ sơ dự thầu , hồ sơ mời thầu