(Chinhphu.vn) - Nếu nhà thầu không nộp hồ sơ chào lại giá nhưng hồ sơ đề xuất (bao gồm nội dung về giá) trước đây vẫn còn hiệu lực thì tiếp tục đưa hồ sơ đề xuất trước đây của nhà thầu vào xem xét tiếp.

Đơn vị của bà Nguyễn Thanh Vân (Vĩnh Long) đang thực hiện gói thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn. Có 3 nhà thầu đều vượt giá, chủ đầu tư có văn bản đề nghị 3 nhà thầu chào lại giá (chỉ quy định ngày chào lại, không gia hạn hiệu lực hồ sơ đề xuất). Khi mở chào lại giá thì có 1 nhà thầu không nộp chào lại giá (hiệu lực hồ sơ nhà thầu này vẫn còn).

Bà Vân hỏi, việc đánh giá hồ sơ chào lại giá như thế nào? Có loại nhà thầu không chào lại giá không? Nếu không chào lại giá nhưng vẫn thấp hơn các nhà thầu chào lại thì xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì có thể xem xét xử lý theo hướng cho phép các nhà thầu chào lại giá.

Đối với trường hợp của bà Vân, nếu nhà thầu không nộp hồ sơ chào lại giá nhưng hồ sơ đề xuất (bao gồm nội dung về giá) trước đây vẫn còn hiệu lực thì tiếp tục đưa hồ sơ đề xuất trước đây của nhà thầu vào xem xét tiếp.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Chào hàng cạnh tranh , nhà thầu , hồ sơ dự thầu , chủ đầu tư