(Chinhphu.vn) – Theo quy định, cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí tuyển dụng đối với người nộp hồ sơ xét tuyển. Kinh phí phục vụ xét tuyển được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện xét tuyển công chức, viên chức.

Tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Công chức, viên chức khi nộp hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì phải nộp phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư này".

Ông Đinh Phan Chí Linh (Long An) hỏi, đối với các đơn vị khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có được thu phí theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC không? Vì hiện nay đa số các đơn vị khi tổ chức xét thăng hạng viên chức thì người nộp hồ sơ xét thăng hạng đều phải đóng phí theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC. Trường hợp không được phép thu phí thì kinh phí để trang trải các chi phí cho việc tổ chức xét thăng hạng viên chức sử dụng từ nguồn nào?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, quy định:

“1. Người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển thì phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư này”.

Thông tư số 228/2016/TT-BTC không quy định người nộp hồ sơ xét tuyển phải nộp phí tuyển dụng.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí tuyển dụng đối với người nộp hồ sơ xét tuyển. Kinh phí phục vụ xét tuyển được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện xét tuyển công chức, viên chức.

Chinhphu.vn