(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Nguyễn Văn Hướng (Quảng Nam) hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt với tổng lưu lượng là 220 m3/ngày, đêm; mục đích là phục vụ cho gia súc uống, tắm và vệ sinh chuồng trại.

Ông Hướng hỏi, theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP thì Công ty ông có phải thực hiện kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hay không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3, Điều 4 của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ, thì trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước mặt cho mục đích chăn nuôi gia súc, trong đó có chăn nuôi lợn không phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Do đó, đề nghị Công ty của ông Nguyễn Văn Hướng phân biệt rõ lưu lượng nước để chăn nuôi gia súc và các mục đích sử dụng nước khác nhằm phục vụ việc tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Chinhphu.vn