(Chinhphu.vn) – Bà Dương Thị Minh Hải (Đà Nẵng) hỏi, gói thầu xây lắp khoảng 60 tỷ đồng thì trong hồ sơ mời thầu có thể sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá không? Nếu được áp dụng thì ưu và nhược điểm của phương pháp giá đánh giá và phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá là như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2; Điểm a, Khoản 3, Điều 39 Luật Đấu thầu, phương pháp giá đánh giá áp dụng đối với gói thầu mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng về các yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình; phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá áp dụng đối với gói thầu công nghệ thông tin, viễn thông hoặc gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp khi không áp dụng được phương pháp giá thấp nhất và phương pháp giá đánh giá quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Theo đó, việc áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá hoặc phương pháp giá đánh giá được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Gói thầu , hồ sơ , xây lắp