(Chinhphu.vn) - Trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn hỗn hợp trong đó vốn vay từ quỹ đầu tư phát triển địa phương từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì dự án được thẩm định như đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

Ông Trần Khánh (Khánh Hòa) tham khảo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng thấy có quy định về thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Điều 11); thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình (Điều 24, 25, 26) theo các nguồn vốn gồm: vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác.

Ông Khánh muốn biết, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội sử dụng vốn vay từ quỹ đầu tư phát triển địa phương (tỷ lệ không quá 70%), còn lại là vốn tự có của chủ đầu tư (không phải là đơn vị/tổ chức Nhà nước hay doanh nghiệp Nhà nước) có xem là sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách không và có phải tuân thủ quy định về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 14, Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Khoản 44, Điều 4, Luật Đấu thầu năm 2013, vốn vay từ quỹ đầu tư phát triển địa phương là vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn hỗn hợp trong đó vốn vay từ quỹ đầu tư phát triển địa phương từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì dự án được thẩm định như đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

Trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn hỗn hợp trong đó vốn vay từ quỹ đầu tư phát triển địa phương dưới 30% và từ 500 tỷ đồng trở xuống trong tổng mức đầu tư của dự án thì được thẩm định như đổi với dự án sử dụng vốn khác.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thẩm định dự án , vốn vay , công trình , quỹ đầu tư phát triển