(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Lê Anh Lâm (tỉnh Quảng Ninh) sở hữu mỏ khoáng sản và đang thuê nhà thầu A khai thác vận hành. Ông Lâm hỏi, đơn vị ông có cần ủy quyền cho nhà thầu A làm giám đốc điều hành mỏ hoặc để nhà thầu A bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ mới không?

Đơn vị của ông Lâm có cần làm phụ lục hợp đồng với nhà thầu A hoặc có cần làm giấy ủy quyền cho nhà thầu A bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ không?

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Theo quy định của Luật Khoáng sản, khai thác khoáng sản phải có giám đốc điều hành mỏ, trừ trường hợp khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, khai thác tận thu khoáng sản. Một giám đốc điều hành mỏ chỉ điều hành hoạt động khai thác theo một Giấy phép khai thác khoáng sản.

Giám đốc điều hành mỏ phải có các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 62 Luật Khoáng sản.

Tổ chức khai thác khoáng sản phải thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Luật Khoáng sản không có các nội dung quy định về việc hợp đồng thuê nhà thầu khai thác khoáng sản và quy định về ủy quyền cho nhà thầu khai thác khoáng sản làm giám đốc điều hành mỏ.

Quy định về nội dung Hợp đồng kinh tế (thuê nhà thầu khai thác khoáng sản, ủy quyền cho nhà thầu) được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Tình huống pháp luật trong nội dung câu hỏi của ông Lê Anh Lâm chưa rõ ràng, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đề nghị ông liên hệ trực tiếp với Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biến đổi khí hậu của Sở để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.

Chinhphu.vn