(Chinhphu.vn) - Trường hợp hồ sơ yêu cầu có quy định về nội dung nguồn lực tài chính, nếu nhà thầu cung cấp cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu thì được đánh giá là đạt đối với nội dung này.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Thanh Hà (tỉnh Hậu Giang) đề nghị hướng dẫn tình huống đấu thầu như sau:

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh công trình A có nội dung: "Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 1,5 tỷ đồng".

Khi đó nhà thầu yêu cầu ngân hàng làm cung cấp tín dụng cho gói thầu trên và được ngân hàng xác nhận như sau: "Chúng tôi, Ngân hàng B, có địa chỉ tại X sẽ xem xét cấp một khoản tín dụng trị giá 1,5 tỷ đồng, trong trường hợp công ty (nhà thầu) được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu công trình A nếu công ty (nhà thầu) đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của ngân hàng".

Ông Hà hỏi, nội dung cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng có hợp lệ không? Có đánh giá là không đạt yêu cầu theo hồ sơ yêu cầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Việc đánh giá hồ sơ đề xuất thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp hồ sơ yêu cầu có quy định về nội dung nguồn lực tài chính, khi tham dự thầu, nếu nhà thầu cung cấp cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu thì được đánh giá là đạt đối với nội dung này.

Việc thực hiện cam kết tín dụng của ngân hàng cho nhà thầu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về tín dụng, trong đó có sự ràng buộc và điều kiện giữa hai bên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chào hàng cạnh tranh , cam kết tín dụng , hồ sơ yêu cầu , nhà thầu